TICKETS

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

WIE IS WIE?

Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door The Factory bv.

The Factory bv, met maatschappelijke zetel in;
Diestersteenweg 152
3970 Leopoldsburg, BE

Ingeschreven met ondernemingsnummer 0434.153.588, info@pukkelpop.be

Wij zijn ook verantwoordelijk voor de websites www.pptickets.be en tickets.pukkelpop.be.

Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van de website

Iedere gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid van onze websites garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

Daarnaast wordt de website aangeboden op ‘as available’-basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van The Factory bv.

Tot slot bevat onze website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van The Factory bv staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker. The Factory bv is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Informatie op onze website

The Factory bv besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet The Factory bv, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Wat met mijn privacy?

Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons Privacy Beleid.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door The Factory bv moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres info@pukkelpop.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.

FESTIVALTICKET NODIG?

Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN:

Wat biedt Pukkelpop jou aan?
Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden;

 • FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (combi- of dagticket). Dit festivalticket moet je aan de PKP-check-in aan de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.
 • CAMPINGTICKET; dit ticket is, verbonden aan je festivalticket en geeft je toegang tot de camping die vermeld staat op het campingticket voor de respectievelijke duur van keuze. Een campingticket kan je aankopen samen met je festivalticket of na aankoop van je festivalticket. • Camping Chill ligt tegenover het festivalterrein en is betalend. • Camping Relax ligt op wandelafstand en is betalend • Voor beide campings wordt een Recycling Deposit (€10) gevraagd.
 • CAMPING UPGRADES; Festivalgangers die al een festivalticket hebben aangeschaft kunnen een campingupgrade aankopen.
  • Je kan kiezen voor de huur van een Pre Pitched Tent in de Pre Pitched zone op Camping Chill. Hiervoor is ook de aankoop van een campingticket voor Camping Chill vereist.
  • Je kan kiezen voor een upgrade van Camping Relax naar Camping Chill. De Recycling Deposit zal maar één keer aangerekend worden.
 • GRATIS OPENBAAR VERVOER; Jouw festivalticket geeft je ook de mogelijkheid om (gratis) met het openbaar vervoer naar onze terreinen te komen. De voorwaarden van deze mogelijkheid vind je terug onder titel "Hoe geraak ik er?"
 • FOOD & DRINKS VOUCHER; Deze voucher kan je online tot 31 juli aankopen op onze Website en ter plaatse aan de PKP Check-in en op het festivalterrein tegen Food & Drinks tickets inruilen.
 • Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, servicekosten en mobiliteitsbijdrage).

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

 • RECYCLING DEPOSIT; In het kader van haar afvalsensibilisering werkt de Pukkelpoporganisatie met een afvalbijdrage voor kampeerders. Deze Recycling Deposit bedraagt €10 en wordt verrekend tijdens de aanschaf van een officieel PKP-campingticket. Dit bedrag kan op eenvoudige wijze worden gerecupereerd.
  • Op de officiële PKP-kampeerterreinen kan de festivalbezoeker bij elke Recycling Point of bij een campingmedewerker twee soorten vuilniszakken bekomen: eentje voor restafval, eentje voor PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkarton). De bedoeling is om tijdens het verblijf afval (beter en correct) te sorteren. Een correct gesorteerde vuilniszak (restafval of PMD) moet ter plaatse in een Recycling Point worden binnengebracht. Bij afgifte wordt dan het polsbandje van de bezoeker gescand.
  • De terugbetaling van de Recycling Deposit gebeurt na afloop van het festival op uitdrukkelijke voorwaarde dat de festivalganger zijn afval gesorteerd (restafval of PMD) heeft binnengebracht in een Recycling Point en daar zijn polsbandje liet scannen. Enkel indien aan voorgaande voorwaarde voldaan werd zal het integrale bedrag van €10 worden teruggestort op het rekeningnummer of de credit card die werd gebruikt bij de initiële aankoop van het festivalticket en dit ten laatste op 15 september. Werd er voldaan aan deze voorwaarde maar heb je niets ontvangen na die datum, dan kan je tot en met 30 september contact opnemen via servicedesk@pptickets.be.
  • Biedt de festivalganger zich niet aan op één van de Recycling Points met een correct gesorteerde vuilzak (restafval of PMD) en/of werd zijn polsbandje niet gescand, dan zal de Recycling Deposit niet worden terugbetaald en komt dit bedrag definitief toe aan Pukkelpoporganisatie als bijdrage in de afvalverwerking.
  • De Recycling Points op Camping Chill en Camping Relax zijn doorlopend open van donderdag 12.00u tot maandag 11.00u.

Hoe een ticket reserveren?

De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële verkoopswebsite; www.pptickets.be.

Al jaren worden wij, maar vooral onze bezoekers, geconfronteerd met de gevolgen van onofficiële verkoop (valse tickets, woekerprijzen). Om teleurstellingen te vermijden, hebben we een aantal maatregelen genomen. Ben je benieuwd, wij informeren je graag verder onder titel "Wat met onofficiële verkoop?". Wil je dus zeker zijn dat jouw geld een geldige toegang verschaft, koop dan niet via de 'zwarte markt'. Merk je een onofficiële doorverkoop op, meld het ons en help zo onnodige gedupeerden vermijden.

Een toegangsticket voor vrienden, collega’s, familie et cetera (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. Wij vragen wel de naam van de eindgebruiker, voor de toegangscontrole, de geboortedatum van de gebruiker voor controle op het schenken van alcohol aan minderjarigen, het geslacht van de gebruiker om het aantal en de aard van de sanitaire faciliteiten te kunnen inschatten.

De persoon of de firma die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie die wij vragen. Blessed by internet verkopen we onze tickets enkel nog online. Om jou vooraf al iets meer informatie te geven over hoe de verkoop gebeurt, overlopen we graag - kort - alle stappen. Neem alles even rustig door. Wij beloven, het wordt geen kruisverhoor.

Via www.pukkelpop.be kom je in onze verkoopswebsite www.pptickets.be terecht.
Hier krijg je een eerste keuzescherm met volgende mogelijkheden:

 • TICKETS : Festivalticket met of zonder camping en met of zonder Food & Drinks voucher
 • FOOD & DRINKS VOUCHERS
 • ONLY CAMPING – CAMPING UPGRADES: hiervoor moet je al bezit zijn van een festivalticket
 • BIERVOUCHER

TICKETS

Stap 1: Selecteer je tickets
In stap 1 bepaal je welk type (dagticket of combi) en hoeveel tickets je wil bestellen. Per persoon kan je maximum zes (6) toegangstickets bestellen. Kijk vooraf welke tickets we aanbieden om vergissingen in the heat of the moment te vermijden. Ook het aantal Food & Drinks vouchers kan in deze stap worden aangeduid.

Stap 2: Vul je gegevens in 
Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper. Wij vragen niets meer dan jouw naam, leeftijd, geslacht, adres en emailadres voor het geval we jou moeten contacteren. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen. Hier vragen we je ook expliciet onze Algemene Voorwaarden goed te keuren. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

Stap 3: Personaliseer je tickets
Voor ons ben jij geen nummer. Ieder toegangsticket staat op naam en is bijgevolg niet overdraagbaar. Dit betekent dat je het niet kan doorgeven of doorverkopen aan iemand anders. Aan de ingang gaan we na of jouw identiteit overeen komt met de identiteit op het ticket. Enkel en alleen als er sprake van een match is krijg je toegang tot het festival. Het is dus opnieuw belangrijk om correcte informatie mee te geven. In deze stap kan je ook aangeven op welke camping je wenst te verblijven. Je kan kiezen voor Camping Chill, Camping Relax of No camping (geen camping) en dit zolang er plaatsen zijn op de aangeboden campings. Wees hierbij zeer nauwkeurig en pas op voor fouten.  Voor Camping Chill en Camping Relax wordt een Recycling Deposit gevraagd.

De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

Stap 4: Kies een betaalmethode
We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop.
Volgende betaalmethoden zijn mogelijk:

 • Maestro
 • Bancontact / Mister Cash
 • Mastercard
 • VISA
 • iDEAL (voor bezoekers met een bankrekening in Nederland)
 • Sofort (voor bezoekers met een bankrekening in Duitsland)
 • Gespreide betaling  

Gespreide betaling van een bestelling 

Een gespreide betaling van een Pukkelpopbestelling is enkel mogelijk als je 18 bent op het moment waarop je een bestelling plaatst. Deze betaalmethode (gespreid betalen in drie delen) is enkel mogelijk voor de houder van een kredietkaart (Visa of Mastercard) en wanneer die kredietkaart ook wordt gebruikt voor de bestelling.

Vanaf de start van de verkoop tot en met 30 april biedt Pukkelpop de mogelijkheid om de betaling van een bestelling te spreiden en in drie gelijke delen te betalen. Er worden geen extra servicekosten aangerekend, tenzij het totaal verschuldigde bedrag niet wordt betaald en de bestelling wordt geannuleerd. Je bent pas eigenaar van de bestelling wanneer het totaal verschuldigde bedrag integraal wordt betaald.

Indien je kiest voor een aankoop met gespreide betaling in drie delen, dan gebeurt de eerste betaling meteen bij het plaatsen van de online bestelling. Op dat moment moet je 1/3 van de totale aankoopsom van de bestelling betalen.

Bij het plaatsen van je bestelling reserveren wij je gepersonaliseerde festivalticket/een Food & Drink voucher en/of een accommodatievoucher.

Bij het betalen van het eerste deel geef je de Pukkelpoporganisatie een mandaat om je kredietkaart te debiteren. Dit mandaat is vanaf dat moment geldig tot en met de betaling van de totale som van je bestelling.

De twee volgende betalingen vinden respectievelijk 4 en 8 weken na je eerste deelbetaling plaats. Dit betekent dat er nog twee debiteringen  worden uitgevoerd: een betaling vier weken na het plaatsen van de bestelling en dit voor 1/3 van het totale aankoopbedrag en nog een betaling acht weken na het plaatsen van de bestelling voor opnieuw 1/3 van het totale aankoopbedrag.

Na betaling van het derde en laatste deel (= als het totale bestelbedrag is betaald) wordt het bestelde festivalticket/de Food & Drink voucher en/of accommodatievoucher jouw eigendom. Alles wordt dan doorgemaild op het emailadres dat je opgaf tijdens de initiële bestelling.

Indien een deelbetaling niet kan worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een ontoereikend saldo, een storing of welke andere reden dan ook, dan wordt de debiteringsaanvraag een laatste keer aan je bankinstelling aangeboden.

Indien je niet aan de betalingsverplichting voldoet binnen de 8 weken na de bestelling, dan wordt die bestelling definitief geannuleerd. Bij annulering van de bestelling, storten wij het door jou betaalde bedrag terug. Een forfaitaire onkostenvergoeding van 15% van het totale bestelbedrag wordt dan in mindering gebracht. Je geannuleerde festivalticket/Food & drink-voucher en/of accommodatievoucher zal dan opnieuw te koop worden aangeboden aan andere geïnteresseerden via onze online verkoop.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf de 80ste dag na je bestelling.

Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.

Stap 5: Overzicht bestelling
Dit is de laatste stap in het bestelproces. Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens correct zijn. Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure en corrigeer waar nodig.

Stap 6: Veilig betalen
Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op servicedesk@pptickets.be. Vermeld steeds je naam, adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel mogelijk kunnen helpen.

Alle bovenstaande stappen doorlopen?

De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw festivalticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. Na betaling zie je een scherm met vermelding van een support ID-nummer. Dit is het nummer van je bestelling, noteer deze alvast. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.

Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘festivalticket’. Dit houdt in dat er een PDF bestand wordt doorgemaild. Als koper ben je verplicht de e-mail na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan The Factory bv. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Het PDF-bestand kan je opslaan op je smartphone of afdrukken. Het geldt als enig geldig toegangsbewijs. 

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en/of campingticket wordt toegang verleend tot het evenement of de camping. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.

De houder van een gekopieerd festivalticket of campingticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren en deel nooit een afbeelding van je ticket(s) waar de barcode zichtbaar opstaat via social media. 

Only camping of upgrade van Camping Relax naar Camping Chill?

Voor een aparte aankoop van een campingticket voor Camping Chill of Camping Relax of voor een upgrade van Camping Relax naar Camping Chill, moet je over een festivalticket beschikken. Tijdens de bestelprocudure van de Only campingtickets zal je de shortcode en het ticketnummer van het gepersonaliseerde festivalticket moeten vermelden. Het staat vermeld op je festivalticket net onder je naam.

Het Only campingticket wordt samengevoegd met het festivalticket en kan er niet meer van worden gescheiden. Het samengevoegde festival- en campingticket wordt enkel verzonden naar het e-mailadres dat de koper van het festivalticket doorgaf bij de initiële bestelling van het festivalticket.

Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra The Factory bv de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

WAT MET ONOFFICIËLE VERKOOP?

Omdat wij al jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van valse tickets en tickets aan woekerprijzen, doen wij grote inspanningen om dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via de officiële verkoopswebsite www.pptickets.be

Elk festivalticket en campingticket staat op naam, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat je het niet kan doorverkopen of doorgeven aan iemand anders. Komt jouw identiteit niet overeen met de identiteit op het ticket dan krijg je geen toegang tot het festival- en campingterrein.

Vanaf 1 augustus kan er tegen betaling een naamswijziging gebeuren via de officiële PKP omruilservice. De voorwaarden voor die omruilservice vind je hier.

Geen enkele van de aangekochte tickets mogen worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat The Factory bv hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.

Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij Pukkelpoptickets worden weggeschonken.

The Factory bv heeft het recht om festivaltickets en campingtickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.

Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op servicedesk@pptickets.be.

MET HET OPENBAAR VERVOER NAAR PUKKELPOP

Neem deze voorwaarden aandachtig door.

Het festivalticket is GEEN geldig vervoerbewijs voor de treinen van de NMBS.

Treinen (NMBS)

 • Festivaltickets zijn geen geldig NMBS-vervoerbewijs.
 • Elk festivalticket geeft recht op één gratis treinbiljet dat op nmbs.be/pukkelpop kan worden besteld met de NMBS-code die op jouw festivalticket staat.
 • Het treinbiljet staat op naam, is dus niet overdraagbaar en kan niet worden omgewisseld of geannuleerd.
 • De treinbiljetten zijn geldig voor één heenreis en één terugreis met de trein in 2de klas van het door jou gekozen Belgisch station naar Hasselt of Kiewit in de periode van donderdag 17-08-2023 t.e.m. maandag 21-08-2023.
 • In de nacht van zondag 20-08-2023 op maandag 21-08-2023 worden er gratis nachttreinen ingelegd. Vooraf reserveren is verplicht op nmbs.be/pukkelpop. De plaatsen zijn beperkt. 
 • Reizigers met Brussel-Nationaal-Luchthaven als vertrek- of bestemmingsstation dienen de Diabolotoeslag te betalen. 
 • De treinbiljetten moeten steeds spontaan en samen met de identiteitskaart kunnen worden voorgelegd en dit zowel tijdens de heen- als tijdens de terugreis.
 • De treinbiljetten zijn niet geldig in de Thalys, Eurostar en andere hogesnelheidstreinen.
 • De festivalbezoekers uit het buitenland kunnen hun e-treinbiljet combineren met een vervoerbewijs (heen-en-terugreis) dat geldig is op de buitenlandse spoorwegnetten tot de Belgische grens. Van daar is het treinbiljet geldig naar het station Hasselt of Kiewit.
 • Polsbandjes en andere attributen van Pukkelpop zijn niet geldig als NMBS-vervoerbewijs.

Meer info: nmbs.be/pukkelpop

Bussen (De Lijn

 • Elk festivalticket geeft recht op vier (4) gratis vervoerbewijzen voor de bussen van De lijn. Elk vervoerbewijs is geldig gedurende 60 minuten.
 • Deze vervoerbewijzen zijn enkel geldig voor de heen- en terugreis binnen het Vlaamse Gewest van en naar het festivalterrein van Pukkelpop.
 • Vervoerbewijzen voor De Lijn moeten steeds spontaan en samen met een geldig Pukkelpopticket kunnen worden voorgelegd, zowel tijdens de heen- als terugreis.
 • Bestel vanaf 26/07/2023 jouw gratis vervoerbewijzen voor De Lijn via delijn.be/pukkelpop
 • Alle info over het geldig gebruik van deze vervoerbewijzen en het inwisselen van jouw persoonlijke code staat op delijn.be/pukkelpop
 • Polsbandjes en andere attributen van Pukkelpop zijn niet geldig als een vervoerbewijs voor De Lijn.
 • Door de aankoop van je Pukkelpopticket ga je  akkoord dat je, indien je geen geldig Pukkelpopticket kan voorleggen aan een controleur van De Lijn, de Vlaamse vervoermaatschappij - De Lijn kan en mag beslissen om bij ons die informatie (het al dan niet aankopen van een Pukkelpopticket) op te vragen. Indien zij deze informatie opvragen zullen wij deze delen met De Lijn. De Lijn is echter niet verplicht deze informatie op te vragen.
  Alle info : delijn.be/pukkelpop

OP EN ROND HET FESTIVALTERREIN

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en campingticket krijgt toegang tot het festivalterrein en/of de camping. De houder van een gekopieerd festivalticket en/of campingticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en/of campingticket kan kopiëren.

Verboden op het festivalterrein: vloeistoffen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, lachgas, drugs of verdovende middelen, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, de campingorganisatoren en de NMBS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval. Officiële verkoop van festivalmerchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.

Pukkelpop is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de festival- en campingorganisatie.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Pukkelpop behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Pukkelpop te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID - AFGELASTING - OVERMACHT - PROGRAMMAWIJZIGINGEN

De Pukkelpoporganisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Pukkelpopticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de Pukkelpoporganisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Pukkelpoporganisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners, inclusief de NMBS.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Pukkelpoporganisatie, inclusief The Factory bv en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de Pukkelpoporganisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Pukkelpoporganisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.