Privacy-beleid

1. PRIVACY BELEID

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website www.pukkelpop.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen (“de Website”) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door The Factory cvba-vso. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”). In dit Privacy Beleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de Website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de Privacy Wet gebruik kan maken.


1.1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is The Factory cvba-vso, met maatschappelijke zetel in Diestersteenweg 152, 3970 Leopoldsburg, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0434.153.588.

The Factory cvba-vso maakt daarenboven gebruik vanverwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van The Factory cvba-vso en voor de goede technische werking van de Website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van deverwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de Privacy Wet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.


1.2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Je kan de Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent de organisatie, programmatie en bijkomende diensten, zonder dat je daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bvb. een IP-adres). De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd.

Verder registreert en verwerkt The Factory cvba-vso de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals aanmelding voor de Website, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, de aankoop van producten of diensten via de Website, … De door The Factory cvba-vso geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere optionele gegevens. Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal The Factory cvba-vso deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden enerzijds door The Factory cvba-vso verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren en anderzijds voor administratieve en contractuele doeleinden, met name voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd. Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en anderen verwerkt The Factory cvba-vso de verstrekte persoonsgegevens om de gebruiker, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden uiteraard niet langer bewaard dan nodig. Indien er een registratie plaatsvindt om aangeboden diensten te ontvangen, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt om ook weer met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening aan te bieden. Deze diensten bevatten onderdelen zoals de nieuwsbrief en de community. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van The Factory cvba-vso.


1.3. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan The Factory cvba-vso om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op het Pukkelpop festival en op het merk Pukkelpop, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website.

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van ontvangers, geeft The Factory cvba-vso geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien The Factory cvba-vso toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de verwerking van jouw persoonsgegevens buiten de EU.


1.4. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de Website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door The Factory cvba-vso beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van The Factory cvba-vso die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.


1.5. GEBRUIK VAN COOKIES

De Website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’, kleine stukjes data die doorgestuurd worden en bewaard worden op de computer van de gebruiker. Deze data worden bij ieder bezoek van de Website teruggestuurd naar de Website om zo de identiteit van de gebruiker te verifiëren. Op die manier wordt het gebruik van de Website geoptimaliseerd en dient de gebruiker zijn gegevens niet bij elk bezoek aan de Website opnieuw in te voeren. De cookies geven The Factory cvba-vso geen enkele controle over de computer van de gebruiker. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op de computer van de gebruiker, noch om de activiteiten van de gebruiker na te gaan.

Zelf beschikt de gebruiker over de mogelijkheid om de instellingen van haar/zijn browser omtrent cookies te configureren. Zo kan de gebruiker de browser onder meer zo configureren dat deze, telkens er een cookie wordt aangemaakt, de gebruiker er ook van informeert. Het blokkeren van cookies kan echter met zich meebrengen dat de Website minder goed te gebruiken is en dat de gebruiker niet optimaal van alle aangeboden functionaliteiten en diensten gebruik kan maken.

Voor meer informatie rond cookies verwijzen we je door naar onze Cookie Policy.


1.6. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker beschikt overeenkomstig de bepalingen van de Privacy Wet over het recht haar/zijn persoonsgegevens die The Factory cvba-vso verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen. De gebruiker beschikt ook over het recht om haar/zijn persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van The Factory cvba-vso , alsmede om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/zijn gegevens. De gebruiker die beroep wil doen op zijn rechten moet dit steeds schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd aan The Factory cvba-vso kenbaar maken via een gedagtekend en ondertekend verzoek waarin zij/hij zijn identiteit bewijst.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door The Factory cvba-vso of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacy Wet , neem dan contact op met The Factory cvba-vso, Diestersteenweg 152, 3970 Leopoldsburg, België.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van The Factory cvba-vso , kan je - indien je dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen- dit van de Website. Ook zal in elke informatiemail die The Factory cvba-vso je toestuurt een link worden geplaatst om je van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven.