Wedstrijdreglement

Deze wedstrijd '#PKPWISHLIST – VIP-pakket!’ via www.pukkelpop.be wordt georganiseerd door:

PUKKELPOP (THE FACTORY CVBA – VSO)
DIESTERSTEENWEG 152 - 3970 LEOPOLDSBURG
(ondernemingsnummer BE 0434.153.588)

Artikel 1

De wedstrijd vindt plaats op www.pukkelpop.be van 23-01-2018 tot en met 16-02-2018 om middernacht. Pukkelpop behoudt zich het recht om de begin- en einddata van de wedstrijd te wijzigen, indien de wedstrijd later zou beginnen of vroeger dan gepland zou worden beëindigd.

Artikel 2

De wedstrijd is open voor alle internauten. Deelnemen kan via www.pukkelpop.be. Deelnemen is vrij en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

Een deelnemer kan slechts éénmaal winnen. Per materieel adres kan slechts één persoon winnen.

Personen die proberen via verschillende e-mailadressen meer dan één prijs te verkrijgen, kunnen van deelname aan de wedstrijd van Pukkelpop worden uitgesloten. Tegen die beslissing van Pukkelpop is geen beroep mogelijk.

Artikel 3

Elke deelnemer moet:

  • Een #PKPWISHLIST naar keuze inzenden via www.pukkelpop.be
  • Zijn/haar #PKPWISHLIST delen via Facebook, Twitter of Instagram
  • Een antwoord geven op de bijhorende schiftingsvraag

Artikel 4

Om een geldige stem uit te brengen moet de deelnemer volgende gegevens invullen:

  • Voornaam
  • Naam
  • E-mailadres

Pukkelpop verzamelt de gegevens van alle deelnemers en geeft deze niet door aan derden.

Artikel 5

De deelnemer die voldoet aan de criteria van dit reglement en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord het dichtst benadert, wordt tot winnaar van deze wedstrijduitgeroepen. Indien twee of meer deelnemers hetzelfde antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag, dan wint de deelnemer die het eerst heeft deelgenomen.

De winnaar moet ook voldoen aan alle voorwaarden van dit reglement, zoniet wordt de prijs toegewezen aan de eerste daaropvolgende geldende inschrijving.

Artikel 6

Personen die bij een voorgaande wedstrijd tegen de letter en de geest van dit reglement hebben gehandeld, kunnen uitgesloten worden van deelname aan latere wedstrijden. Tegen die beslissing van Pukkelpop is geen beroep mogelijk.

Artikel 7

Er wordt één winnaar aangeduid. Pukkelpop zal de winnaar via een persoonlijke e-mail op de hoogte brengen.

Pukkelpop kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het opgeven van verkeerde gegevens die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer. Pukkelpop kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van toegestuurde prijzen.

Artikel 8

Het PKP VIP-pakket is samengesteld uit twee VIP combitickets, een backstagetour voor 2 personen tijdens het festival, toegang tot VIP parking en vrije campingkeuze tussen camping Chill en Relax. Dit alles voor de Pukkelpop-editie van 2018.

De gewonnen prijzen kunnen in geen geval omgeruild worden tegen geld.

Artikel 9

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelnemen aan de wedstrijd komt erop neer dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. In dat verband wordt geen enkele betwisting in overweging genomen.

Artikel 10

Dit reglement kan worden ingekeken via de daartoe voorziene link op https://www.pukkelpop.be/nl/wedstrijdreglement/

Artikel 11

Pukkelpop behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik stop te zetten en/of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, waarbij de deelnemers of elke andere persoon geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Als door een geval van overmacht of buiten de wil om van Pukkelpop, besloten wordt om de wedstrijd te annuleren, kan Pukkelpop in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. De aansprakelijkheid van Pukkelpop kan evenmin worden ingeroepen bij technische problemen, van welke aard ook (bv. problemen met de internetverbinding). Pukkelpop behoudt zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten zonder dit vooraf te moeten melden. Een gewone mededeling op www.pukkelpop.be waarin het einde van de wedstrijd wordt aangekondigd, volstaat.

Artikel 12

Klachten over deze wedstrijd moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd aangetekend worden verzonden naar het volgende adres:

PUKKELPOP (THE FACTORY CVBA – VSO)
DIESTERSTEENWEG 152
3970 LEOPOLDSBURG.

Die klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch afgehandeld. Klachten die worden geuit na voornoemde termijn of die niet schriftelijk worden meegedeeld, worden niet in aanmerking genomen. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 13

De winnaar wordt met voornaam en naam bekend gemaakt met een boodschap via de Facebookpagina van Pukkelpop op een nog nader te bepalen tijdstip in februari/maart 2018.